WWW.WAFFEN-SS.NO
This is a non-political site and does not subscribe to any revisionist organizations and neo-nazi beliefs. Read more here!

SS-Politi-kompaniene


(Vidkun Quisling med SS-Politikompani, Slottplassen, Oslo 17.5.44)


(Id-brikke gitt til www.Waffen-SS.no, trolig fra "1. Politi-KP")

Nasjonal Samlings ledere vedtok å sette opp flere SS-politikompanier, som skulle sendes til østfronten. Jonas Lie spilte en fremtredende rolle ved etableringen av denne spesielle enheten.

Himmler hadde allerede 17. juni 1936 fått stadfestet sin stilling som Reichsführer-SS og ble samtidig utnevnt til sjef for det tyske politi. Vel en uke senere gav han ordre om en nyorganisering av politiet med to hovedelementer, ordenspoliti og sikkerhetspoliti. Det første var uniformert og stilt under kommando av en SS-0bergruppenführer. Embetsmennene i politiet fikk fra da av militære tjenestegrader etter SS-mønsteret. Mannskapene ble organisert i avdelinger som tilsvarte SS-avdelinger. Flere politidivisjoner ble satt inn på frontene, den første i Frankrike allerede i 1940.

I historien om de norske frivillige på tysk side regner enn med 4 politikompanier:

1. Politikompani Ledet av kaptein (Hauptsturmführer) Jonas Lie. Kompaniet gikk inn som en del av "Den Norske Legion" og lå ved Leningrad vinteren 1942/43. Det ble dimittert og vendte hjem før Legionen ble trukket ut fra fronten våren 1943.
2. Politikompani Ble satt opp under ledelse av politikaptein Egil Hoel.
Kompanibefal var løytnant Erling Waksvik, politifullmektig Othar Lislegaard og sersjant Eystein Bech. Kompanitet lå noen uker i Holmestrand før det ble sendt til Sennheim.

Mens Hoel fikk annen funksjon innen Waffen-SS, ble kompaniet sendt til fronten ved Kiestinki høsten 1943 og ble underlagt Oppklaringsbataljon 6 (AA 6) ved "6. SS-Gebirgsdiv. Nord." Kompaniet kom hjem i mai 1944.
3. Politikompani

Ble satt opp under politiløytnant Aage-Henry Berg i slutten av 1943. Neppe noen norsk enhet på tysk side slapp heldigere fra krigen enn Bergs 200 mann sterke kompani. Det kom til "Skijegerbataljonens" frontavsnitt like før Finlands kapitulasjon og kunne følge bataljonens marsj til Skibotn uten å ha tapt en eneste mann. Kompaniet ble brukt til patrulje ring langs grensen i Nord-Norge og ble dimittert i Oslo kort før krigens slutt.. t.

4. Politikompani Var under oppsetting på Politikasernen (den gamle Gardekasernen) i Slemdalsveien i Vestre Aker da krigen sluttet. Kompaniet var beregnet for kamp mot russerne på norsk jord (Finnmark). Obersturmführer Oscar Rustand, som hadde vært nestkommanderende ved 3. Pol.kp., sto for oppsettingen.

 


(Det Norske Politikompani av Den Norsk Legion før avreise til Østfronten.)


Jonas Lie hadde formodentlig tenkt seg at alle norske politifolk skulle mobiliseres til fronttjeneste. Han ønsket å gi dem militær utdannelse. Det første SS-politikompani ble opprettet i oktober 1942. Etter endt utdannelse gjorde det tjeneste i Finland, og en stor del av styrken ble innlemmet i «DNL» i april 1943. På samme tid dro 2. kompani fra utdannelseskolen i Holmestrand til Tyskland, ble senere sendt til Finland og kom til Oslo i midten av mai 1944. Den samme veien fulgte 3. kompani som kom til Finland i august 1944, like før finnene kapitulerte. Det ble da nødt til å følge den tyske Lapplandsarmeen nordover og kom via Finnmark og Troms frem til Narvik. Der ble styrken tatt om bord i noen av de få transportfartøyene som fremdeles fantes, og sendt sørover.

4. kompani ble satt opp så sent at mannskapene møtte frem i maidagene 1945. Det bestod da av bare 40 mann. Oppsettingen skjedde etter oppfordring fra Jonas Lie som forsikret at de frivillige skulle tjenestegjøre i bare seks måneder. Dette 4. SS- og Politikompani skulle ha som motto «Finnmark for Norge», og utdannelsen skulle foregå i Norge.


(Jonas Lie overrekker deltakere i "2. Politi-KP" Politiets hederstegn.)

Noen av de fallende fra Politikompanine.
(Listen er ikke komplett)


Fra øverst venstre:
Fjellstad, Risåsen, Bøkset,
Dahlstrøm, Ellingsbø, Hagen,
Kjos, Telnes, Heiby,
Eikeland og Brovold.

Ikke på bilde:
Østby, Mehl,